اولین دوره آموزشی بازآفرینی شهری پایدار در استان البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، این دوره آموزشی چهارشنبه 17دی ماه به صورت وبینار برگزار شد و حمید رمضانی عضو هیأت علمی و مدیر گروه پژوهشی معماری و منظر شهری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی به عنوان دبیر دوره و دکتر علی رضا ساوری مشاور ارشد و رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به عنوان ارایه دهنده حضور داشتند.
در ابتدا رمضانی در رابطه با کلیات و الزامات برگزاری این دوره آموزشی توضیحات لازم را ارایه داد که اسکان غیررسمی، یکی از پدیده های حاضر در جریان زندگی شهری است که به عنوان روی دیگر سکه‌یِ رشد شتابان شهرنشینی، نمود یافته، با آن عجین شده و در قالب، فقر شهری، بازتعریف می‌شود. از این رو در نظر داریم تا با برگزاری دوره‌های آموزشی با محوریت سکونتگاه‌های غیر رسمی مسائل و چالش‌های آن را مورد نقد و بررسی قراردهیم. این دوره‌ها با هدف ظرفیت سازی برای به اشتراک گذاشتن دانش تخصصی، اقدامات و تجارب موفق در ارتباط با برنامه‌های بازآفرینی شهری در محدوده های غیر رسمی(سکونتگاه‌های غیر رسمی) شکل گرفته است. اولین دوره با محوریت پیش‌گیری و پیش‌نگری از گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی برگزار می شود که مهمترین ابعاد مورد نظر آن مساله شناسی سکونتگاه‌های غیر رسمی، اهمیت و ضرورت توجه به پیش‌گیری و پیش‌نگری از گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی، ارایه راهبردهای کلان و محلی پیش‌گیری و پیش‌نگری و ارایه نمونه‌های اجرایی موفق است.
در ادامه ساوری رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به ارایه خود پرداخت و به این نکته اشاره کرد که تعاریف مختلفی برای مفهوم حاشیه نشینی ارایه می‌شود و با توجه به تعابیر مختلف، حاشیه نشینی با عباراتی مانند بافت‌های ناکارآمد شهری یا سکونتگاه‌های غیررسمی نیز جایگزین گردیده است. حاشیه نشینی، پدیده‌ای چند وجهی، متکثر، متعدد و متنوع است و از علل و عوامل متعددی تشکیل شده است.
ساوری در ادامه سخنرانی خود بیان کرد: که در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، موضوع حاشیه نشینی یکی از مباحثی است که بیش‌ترین بخش را به خود اختصاص داده و به طور کامل مورد توجه قرار گرفته شده است. اما امروزه، با کمال تأسف شاهد عدم توجه یا دقت در اجرای قوانین و مقررات، به ویژه آن دسته از قوانین فاخر و مترقی هستیم که ناظر به بحث پیشگیری از حاشیه نشینی می‌باشند.
وی گفت: که سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه نشینی یکی از چهار آسیب کلان کشور هستند که نبایستی نگاه جرم گونه به آن داشت. بررسی و رسیدگی به علل و عوامل پدیده حاشیه نشینی و جلوگیری از گسترش مناطق جدیدِ بافت‌های ناکارآمد شهری (سکونت گاه‌های غیررسمی) نیازمند سه سطح از اقدامات شامل سطح ملی، سطح استانی و شهرستانی در قالب 2 راهبرد عمده و اساسی است.
رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: راهبرد اول توانمند سازی سکونت گاه‌های غیررسمی فعلی و بافت‌های ناکارآمد از طریق پرداختن به علل دور یا ریشه‌ای این پدیده و با هدف ارتقای و توانمندسازی مردم ساکن در این مناطق به وسیله اجرای برنامه‌های مرتبط با زیرساخت‌های شهری، آب، برق، فاضلاب، بهداشت و درمان، مسایل فرهنگی اجتماعی، ارتقاء سطح سواد و ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، حمل و نقل، پوشش‌های ایمنی و انتظامی، توزیع عادلانه ثروت، تولید ثروت، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و... است.
وی تصریح کرد: راهبرد دوم پیش بینی و پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت‌های ناکارآمد با تمرکز بر محدودسازی علل درآستانه شکل گیری پدیده سکونت گاه‌های غیررسمی جدید، از طریق شناسایی دقیق علل یاد شده و تمرکز بر رفع موانع و نارسایی‌های موجود در این زمینه است.
گفتنی است، در پایان بر این موضوع که پدیده حاشیه نشین پدیده‌ای چندوجهی است و گسترش پدیده حاشیه نشینی در کشور ایران رشد شتابانی دارد تاکید شد.