درباره ما

وب سایت دبیرخانه تهیه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با هدف اطلاع رسانی از فرآیند و یافته‌های مطالعات انجام شده در ارتباط با تهیه «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» تشکیل شده است. قیاس تطبیقی وضعیت ایران و جهان در ابعاد و زمینه‌های مختلف سکونتگاه غیررسمی و آسیب شناسیِ انجام شده در ارتباط با «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» مصوب سال 1382 و «سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» مصوب سال 1393 در کنار لیست گسترده‌ای از قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی، و همین‌طور تمرکز بر آسیب‌شناسی ساختار نهادی موجود و اقدامات انجام شده در همین حوزه و نتایج حاصل از این آسیب‌شناسی نشان‌دهنده تفاوت میان سیاست‌های ایران و جهان، تجمع عملیاتی-قانونی در برخی از حوزه‌ها و عدم توجه به حوزه‌های دیگر، موازیکاری نهادی، ناتوانی در اجرای طرح و برنامه‌‌های مصوب دارای پشتوانه قانونی، عدم وجود چارچوب ارزشیابی و پایش و موارد بسیار دیگری بوده که با رویکردهای نوین، راهبردها و سیاست‌‌های جهانی در این حوزه، که معاصرترین آن توسعه یکپارچه و توانمندسازی، متناقض است. در این راستا شرکت بازآفرینی شهری ایران در پاسخ به این ضرورت از طریق همکاری با پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری پژوهشگاه مطالعات اجتماعی و علوم انسانی و همراهی جامعه خبرگان، حرفه‌مندان و نهادهای مردمی، در نظر دارد تا سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه غیررسمی کشور را بر اساس پایه‌‌های اسناد مصوب سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ و با رعایت اهداف مطرح شده اصلاح و بازنگری نماید.