گزارش ها

دسترسی سریع به مدارک

گزیده قوانین و مقررات مرتبط با بازآفرینی شهری از سال 1382 تا 1397

1 قانون حمایت از احیا، بهسازی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
2 مواد مستقیم و غیرمستقیم بازآفرینی شهری در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
سند ملی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی
سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری
شیوه‌نامه شناسایی محله‌ها و محدوده‌های ناکارآمد هدف بازآفرینی شهری
برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار
مصوبه سیاست‌های اجرایی بازآفرینی شهری

 

گزارشات برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)

Enabling Shelter Strategies  .1
Streets as Tools for Urban Transformation in Slums  .2
The Challenge of Slums - Global Report on Human Settlements 2003  .3
گزارش شهرهای جهان 2020 .4
راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری و سرزمینی .5

 

گزارشات بانک جهانی

Approaches to Urban Slums : A Multimedia Sourcebook on Adaptive and Proactive Strategies  .1
An Evidence-Informed Response to Slum Settlements : A Learning Note  .2